ANBI Informatieverstrekking

1. Naam, RSIN en contactgegevens

Stichting Ars Musica
RSIN: 813692295
KVK: 24365106

Contactgegevens

2. Doelstelling en beleidsplan

Hieronder is een verkorte versie opgenomen van het beleidsplan 2016  – 2020 van Stichting Ars Musica, waarin visie, strategie en beleid zijn verwoord.

2.1 Missie van Ars Musica
Ars Musica biedt een muzikaal podium voor onze musici en ontvouwt muzikale schatten voor ons publiek. Ars Musica fungeert als kenniscentrum op het gebied van de muziek in het algemeen en de kerkmuziek in het bijzonder.

2.2 Kernprincipes van Ars Musica: onze visie

Ars Musica draagt muzikale schatten over van generatie op generatie vanuit liefde, passie en overtuiging.

Muziek is als geen ander in staat om mensen te raken. Het speelt een belangrijke rol in het leven van alledag door de bijzondere kracht die het bezit om mensen bij zichzelf en elkaar te brengen. Op die manier is muziek direct van invloed op de kwaliteit van ons leven. Ars Musica ziet het als haar missie hoogwaardige muziek over te dragen over generaties heen. Zo maken we muziek en zo bepalen we ons beleid. We laten ons leiden door Bijbelse richtlijnen en streven naar de hoogste kwaliteit. Dat is onze plicht richting God, publiek en maatschappij.

Onze missie geven we vorm vanuit drie kernwaarden: liefde, passie en overtuiging.

Liefde uit zich in onze toewijding aan de muziek en in de onderlinge verbondenheid tussen musici. Ons publiek merkt dat: “Jullie liefde klinkt door in de vertolking van de muziek.”

Uit die liefde komt ook de passie voort die onze musici kenmerkt. Zij zijn bevlogen en musiceren vanuit hun hart. Dat maakt onze uitvoeringen volgens luisteraars puur en intens: “Jullie zingen vanuit het hart, voor de muziek!”

Onze passie zorgt voor overtuiging. We geloven in de kracht van muziek; door onderzoek naar verschillende bronnen doen wij kennis op waarmee we onze muziek met overtuiging kunnen overbrengen. Dat geeft de muziek extra kracht en slaat de brug naar  het publiek.

Deze missie geven we op de volgende manier vorm:

  1. We leggen muzikale schatten open voor zoveel mogelijk mensen, omdat we met klassieke muziek alle leeftijden willen aanraken.
  2. We zijn een kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van (kerk)muziek en liturgie.
  3. We spannen ons in om talent te ontplooien van beginner tot professional. Zo willen we een podium bieden voor onze musici.

Deze missie slaagt alleen in een voortdurende dialoog met ons publiek. Daarom waarderen we de diverse netwerken in en om Ars Musica, enorm.

2.3 Afwezigheid van winstoogmerk

Ars Musica beoogt niet het maken van winst. Eventuele exploitatieoverschotten worden besteed in het kader van de doelstelling. Eveneens is in de statuten bepaald dat bij opheffing van de stichting een batig saldo toekomt aan een algemeen nuttige instelling met een aanverwante doelstelling als Ars Musica. Ars Musica is bij de Belastingdienst geregistreerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

2.4 De werkzaamheden van Ars Musica

Aan de visie van Ars Musica wordt inhoud gegeven doordat de stichting zich in haar werkzaamheden richt op de volgende aspecten:

  1. Het openleggen van muzikale schatten voor zoveel mogelijk mensen. We willen graag jong en oud in aanraking brengen met klassieke muziek.

Muziek en uitvoering
De muziek die wordt uitgevoerd door de ensembles kan niet anders dan muziek van hoge kwaliteit zijn en dient ook dien ten gevolge op hoog niveau te worden uitgevoerd. Ars Musica maakt daarom gebruik van goede professionals in de begeleiding, zowel op directieniveau als zangniveau. Zo schakelt de koorschool zangpedagogen in en heeft ieder ensemble zijn eigen dirigent die op hoog muzikaal niveau bezig is.

Publiek
Ars Musica heeft binnen de brede kring van de gereformeerde gezindte een belangrijk deel van haar achterban. De stichting wil dit publiek ook op maat bedienen, maar ook juist deze doelgroep kwaliteit voorhouden, als norm voor concert en liturgie. Ars Musica wil zich eveneens richten op de brede christelijke kring, met dezelfde visie op kwaliteit voor dit publiek. Uiteindelijk willen we klassieke (kerk)muziek toegankelijk maken voor iedereen. Ars Musica sluit zich echter niet op in een “christelijk publiekskader”. We willen naar buiten treden en concurreren met ensembles van kwaliteit en hoog niveau in ons land. Doelstelling is dat Ars Musica in 2020 landelijke bekendheid heeft onder liefhebbers van klassieke muziek als een stichting die kwaliteit biedt op alle denkbare muzikale facetten, passend binnen de uitwerking van haar missie.

  1. Het zijn van een kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van muziek en in het bijzonder kerkmuziek en liturgie.

Overdracht van kennis door middel van workshops, lezingen en artikelen behoort tot de kernactiviteiten van Ars Musica.

  1. Ontplooiing van talent waarbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van beginnend zanger tot professional. We willen een podium bieden voor onze musici.

Ars Musica beoogt een plek te zijn waar talent vanaf een jonge leeftijd wordt begeleid in de muzikale ontwikkeling. Idealiter stroomt een kind dat op de Koorschool begint via het Jong Concertkoor door naar het Concertkoor of – na een conservatoriumstudie zang – het Kamerkoor. Een leven lang zingen op niveau en werken aan talent binnen Ars Musica is hierachter de gedachte. Graag wil Ars Musica een podium bieden voor christelijke musici, die tegen het glazen plafond van hun eigen koor aankijken.

2.5 Hoofdlijnen beleid artistieke organisatie 2013-2017

Voor de komende drie jaar zal het concept BACH AAN HET WOORD leidend zijn als artistiek richtpunt voor Stichting Ars Musica. Zowel het concertseizoen als de artistieke vertaalslag van het beleid worden ingericht naar dit concept, in de meest brede en creatieve zin van het woord. Dit houdt concreet in dat er onder meer aandacht zal zijn voor:
• Bach en liturgische vormen
• Muzikale ontwikkelingen vanuit Bach
• Samenwerkingsverbanden tussen de diverse poten van de stichting, zowel amateurs als professionals
• Opdrachtcomposities en onbekende meesterwerken
• Samenwerking met andere kunstdisciplines
• Uitschrijven korenfestival

Al deze aandachtspunten zijn direct terug te voeren op de drie kernwaarden van Ars Musica: talentontwikkeling, aanbieden van muzikale schatten en kennisoverdracht op (kerk)muzikaal terrein.

Ars Musica Koorschool

De Ars Musica Koorschool is een unieke zang- en kooropleiding voor zangers vanaf 7 tot en met 18 jaar. Op twee locaties vinden wekelijks de repetities plaats van de koorschool. Daarnaast is er één maal per maand op zaterdag een studiemorgen. Op deze studiemorgen krijgen de kinderen ook (individuele) zangles. In de periode waarop dit beleidsplan ziet, zal onderzocht worden of het haalbaar en gewenst is om een locatie in omgeving van Veenendaal op te starten. In deze regio is woont een belangrijk deel van de achterban..
De komende jaren zal het niveau van de Koorschool verder worden uitgebouwd. Het is gewenst de frequentie waarop de kinderen zangles krijgen -nu één keer per maand- te verhogen. Er zullen kwaliteitseisen worden geformuleerd op grond waarvan de kinderen op niveau worden ingedeeld. Dit is nodig om aanbod op maat te kunnen geven. Vanuit de (financiële) draagkracht die de Koorschool nodig heeft, wordt er ingezet op ten minste 50 kinderen die op de Koorschool zitten.
De Koorschool maakt gebruik van repetitoren. Vanuit de doelstelling van de stichting willen we werken aan de interne opleiding van repetitoren. Door het ontwikkelen van een eigen methode voor muziekonderwijs op geleide van de Kodaly-methode, onderscheidt Ars Musica zich van alle anderen.

Voor de meisjes heeft Ars Musica na de Koorschool het Jong Vrouwenkoor. Voor de jongens is een dergelijke doorstroming mogelijk in het Jong Mannenkoor, dat in 2014 werd opgericht.

Het is de wens dat jaarlijkse een educatief project wordt uitgevoerd. Belangrijke elementen zijn: interactie van Koorschool en publiek, het breed werven van interesse voor klassieke muziek, betrokkenheid van scholen en ouders.

Ars Musica Meisjeskoor

Het Ars Musica Meisjeskoor werd opgericht in 2012 en bestaat uit ongeveer 15 meiden in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Samen vormen ze een dynamische en enthousiaste groep meiden die hun stem goed willen gebruiken en verder ontwikkelen. De meiden zongen in het verleden bij de Ars Musica Koorschool en kunnen na het Meisjeskoor doorstromen naar het Jong Vrouwenkoor.

De meiden zijn op een leeftijd waarbij het belangrijk is dat ze bij het Meisjeskoor een vertrouwde basis hebben. Het beleid is er op gericht het Meisjeskoor aantrekkelijk te maken voor aanwas, bijvoorbeeld door naast de kooractiviteiten ook activiteiten van eigen invulling te creëren, een soort ‘soos’ of ‘leefgemeenschap’.

Het Meisjeskoor voerde in 2014 en 2016 de integrale Johannes Passion van J.S. Bach uit en werkte bovendien mee aan de tv-opname van de Matthäus Passsion van J.S. Bach in Leiden.

Ars Musica Jong Concertkoor

Het Jong Concertkoor is het samengestelde ensemble dat bestaat uit het Jong Vrouwenkoor en Jong Mannenkoor. Samen hebben ze meerdere concerten op hun naam staan. De koren repeteren in principe apart, maar het geheel komt geregeld samen voor een project.

Ars Musica Jong Vrouwenkoor

Het Jong Vrouwenkoor is een ambitieus koor voor jonge vrouwen in de leeftijd van 16 tot 26 jaar en staat onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse.

Het Jong Vrouwenkoor zet in op het leveren van kwaliteit. Dit begint bij een strakke organisatie. Wanneer de organisatie op orde is, zal de kwaliteit verhogen. Het gaat hier om zaken als absentie en de tijdige beschikbaarheid van bladmuziek. Om de kwaliteit verder uit te bouwen zal ook bij het Jong Vrouwenkoor gewerkt gaan worden met kwaliteitseisen.
Er zal worden ingezet op doorstroming naar het Ars Musica Concertkoor. Het Jong Vrouwenkoor heeft als ambitie toonaangevend te zijn in haar sector.

Het Jong Vrouwenkoor is de aangewezen discipline om in de breedte van de doelstelling van Ars Musica te werken. Een groot deel van de zangers van het Jong Vrouwenkoor heeft een leeftijd waarin ze kiezen voor hun (vervolg)studierichting. Als zangers muzikale talenten bezitten, willen we hen helpen in het begeleidingsproces naar een muziekvakopleiding.

Ars Musica Jong Mannenkoor

In 2014 werd het Jong Mannenkoor opgericht, dat bestaat uit een groep ambitieuze jonge mannen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar en staat onder leiding van Arjen J.A. Uitbeijerse. Het koor heeft als doel om jonge zangers vertrouwd te maken met werken die specifiek voor mannenkoor geschreven zijn.

Van de zangers wordt verwacht dat ze in staat zijn om zelfstandig partijen in te studeren, zodat tijdens de repetitie de nadruk kan liggen op de muzikale afwerking. Het Jong Mannenkoor kan op die manier kwaliteit leveren tijdens de concerten. Vaak treedt het koor op samen met het Jong Vrouwenkoor.

Het Jong Mannenkoor is nog volop in ontwikkeling en wil graag nog verder groeien in ledenaantal en muzikale kwaliteit.

Concertkoor Ars Musica

Het Ars Musica Concertkoor is een gemengd koor voor volwassenen, dat ambitieuze doelstellingen kent, in programmering en in kwaliteitsambities. Het selecteert geschoolde zangers, die geen professional zijn, maar aan de bovenkant van het eigen oratoriumkoor of kamerkoor zitten en op zoek zijn naar uitdagingen. Het beleid wordt gemaakt en ontwikkeld op basis van deze visie. Voor het Concertkoor zien we daarin concreet dat bekende werken en onbekende werken worden afgewisseld, dat er aandacht is voor stemvorming en ontwikkeling en voor muzikale achtergronden omtrent de compositie en de componist. We streven er verder naar om een zangpedagoog in te zetten tijdens verschillende projecten, die ons tijdens een repetitie coacht. De leden van het Concertkoor kunnen zicht verder laten scholen door het Master&Pupil-project, dat eens in de anderhalf jaar wordt georganiseerd.

Samenvattend beleid:
Uitbouwen niveau, doorselectie
Creëren zelfstandige units, verrassende projecten, ook zelfstandig
Inzetten extern zangpedagoog bij ieder project
Toonaangevend amateurensemble in korenland.
Jaarlijks minimaal één voor breed concertpubliek onbekend werk programmeren. Dit kan een première zijn of een vergeten werk. Dit kan ook een bekend werk zijn, dat op andere wijze wordt geprogrammeerd.

Kamerkoor Ars Musica

Het professionele Kamerkoor Ars Musica wil een inspirerend productiehuis zijn voor vocale klassieke muziek. Het doel is dat het Kamerkoor In 2020 in één adem genoemd wordt met het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam. Vanuit de regio Drechtsteden heeft Kamerkoor Ars Musica een landelijk bereik. Er is in die regio geen ander soortgelijk productiehuis voor vocale klassieke muziek; daardoor is Kamerkoor Ars Musica onderscheidend en vervult het een belangrijke functie. De Drechtsteden is een grote regio met 280.000 inwoners.
Voor de gemeente Dordrecht is dit project ook een pilot om Kamerkoor Ars Musica definitief te binden aan de stad en de regio Drechtsteden.

Kamerkoor Ars Musica ontwikkelt zich door op hoog professioneel niveau zowel een uitstekende podiumprestatie neer te zetten als door educatie de vocale klassieke muziek op een hoger plan te brengen. Het kamerkoor is binnen Ars Musica leidend in projecten als Master & Pupil en BACH AAN HET WOORD. Daarnaast voert het Kamerkoor onbekend en/of vernieuwend repertoire uit, zoals in 2015 het Van Limburg Requiem.

Het kamerkoor verzorgt tevens lespakketen op middelbare scholen. Het streven is dat jaarlijks een nieuw educatief project wordt ontwikkeld.

Ars Musica Orkest

Het professionele Ars Musica Orkest is een veelzijdig orkest dat veel wordt gevraagd als begeleider van de koren van Ars Musica, maar ook van oratoriumkoren en kamerkoren in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Het Orkest ontwikkelt zich tot een zelfstandig symfonieorkest dat in die hoedanigheid ook breder in de markt zal kunnen worden ingezet.
Doorselectie leidt tot een steeds hoger speelniveau. Een belangrijk speerpunt voor het orkest is uitbreiding van de repertoirelijst, gekoppeld aan een vaste repetitiestructuur: drie orkestrepetities, generale repetitie en concert.

In programmering, werkhouding en kwaliteit wil het Ars Musica Orkest zich onderscheiden van de professionele (freelance)ensembles die Nederland rijk is. Op die manier hoopt het Orkest zich nog meer op de kaart te zetten.

2.6 Hoofdlijnen beleid Organisatie Ars Musica 

Bestuur en bestuursorganisatie

Het beleid is gericht op een bestuurssamenstelling waarin de deskundigheid en menskracht is vertegenwoordigd op het gebied van organisatie en secretariaat, financiën en juridische zaken, relatiemanagement en public relations. Dit bestuur wordt ondersteund door een groep vrijwilligers die zich met uiteenlopende taken bezighouden. Zij zijn in een enkel geval dominant betrokken en over het algemeen op afroep beschikbaar.

Relatiemanagement

In grote lijnen kent Ars Musica vijf relaties:

Musicerende relaties. Zij zijn door middel van de ‘poten’ (koren en orkest) met Ars Musica verbonden

Publiek. Zij is via de concerten en de andere muzikale en educatieve activiteiten met Ars Musica verbonden

Vrienden. Zij verzorgen een deel van de funding van Ars Musica en zijn dikwijls persoonlijk betrokken bij de stichting of dragen Ars Musica een warm hart toe.

Ondernemersnetwerk. Zij verzorgt enerzijds een belangrijk deel van de funding van Ars Musica en is nauw betrokken bij het werk van Ars Musica. Anderzijds zijn er evenementen gericht op de ondernemers om rondom muzikale activiteiten te kunnen netwerken. Voorbeelden hiervan zijn de masterclass ‘Klinkend Leiderschap!’ en de Ars Musica-Lansigt Vierdaagse. Ars Musica moet zich richten op een marktprestatie die naast bestaand en nieuw publiek ook voor ondernemers interessant is.

Pers en (social) media. Zij verzorgen de aandacht voor een groot publiek en voor de doelgroep.

Ars Musica wil inzetten op alle relaties. In het verleden is veel aandacht gegeven aan de musicerende relaties, en dit zal worden gecontinueerd. Er zal in de toekomst echter ook meer samengewerkt worden met bedrijven om meer bekendheid te krijgen en klantenbinding te stimuleren. Bedrijven vormen de nieuwe uitdaging voor Ars Musica.

 

3. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van bestuurders

De statutair bepaalde bestuurssamenstelling is tenminste twee personen, waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vervuld moeten zijn. Eventueel kunnen de functies van penningmeester en secretaris door één persoon worden ingevuld.

De huidige bestuurssamenstelling is opgenomen in de colofon van deze website.

Statutair is bepaald dat bestuur geen beloning ontvangt. Voor eventuele uitzonderingen hierop of wijzigingen in dit beleid is de instemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk.

Tot en met 2013 is aan het bestuur geen beloning toegekend en zijn ook geen onkosten vergoed. Met ingang van 2014 is, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, bepaald dat het bestuur een (onkosten)vergoeding tot maximaal de hoogte van een vrijwilligersvergoeding.

4. Activiteitenverslag en financiële verantwoording

De laatste vastgestelde jaarrekening en jaarverslag van de stichting is over het verslagjaar 2018.